banner wronki

Podsumowanie I Kadencji Rady Seniorów we Wronkach

Pierwsze posiedzenie Rady Seniorów

2 czerwca 2015 r. we wronieckim urzędzie odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Seniorów we Wronkach. Obecni na nim byli również Burmistrz Mirosław Wieczór i Przewodniczący Rady MiG Sławomir Śniegowski.

Wroniecka Rada Seniorów została powołana uchwałą nr III/24/2015 Rady Miasta i Gminy Wronki z 29 stycznia 2015 r. Rada ma zapewnić starszym mieszkańcom gminy Wronki możliwość aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym poprzez współdziałanie z Burmistrzem Wronek.

Rada Seniorów, będąc organem o charakterze doradczym, inicjatywnym i konsultacyjnym, będzie wspierać aktywność osób starszych, nie tylko reprezentując interesy tego środowiska, ale też wypowiadając się we wszystkich ważnych gminnych sprawach.

W skład Rady Seniorów we Wronkach wchodzą: osoby zgłoszone przez organizacje i podmioty działające na rzecz osób starszych zamieszkałych na terenie gminy Wronki, osoba wskazana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wronki oraz osoba wskazana przez Radę Miasta i Gminy Wronki. Są to:

IMIĘ I NAZWISKO PODMIOT ZGŁASZAJĄCY
Jacek Rosada Burmistrz Miasta i Gminy Wronki
Jacek Janicki Rada Miasta i Gminy Wronki
Ewa Jakubiak Miejsko-Gminny Polski Komitet Pomocy Społecznej
Maria Kałużyńska Miejsko-Gminny Polski Komitet Pomocy Społecznej
Danuta Cembrowicz-Judek Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Irena Klekota Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Michał Poniewski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Karolina Stróżyńska-Matuszewska Uniwersytet Trzeciego Wieku
Marek Nogaj Koło Terenowe Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej
Janusz Owczarzak Koło Terenowe Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej
Magdalena Orzechowska SOLIS Opieka Pielęgniarska Magdalena Orzechowska
Karolina Bloch Fundacja "Femina Project"
Wiesława Kubaczewska Fundacja "Femina Project"


Członkowie Rady Seniorów obecni na posiedzeniu złożyli ślubowanie. Rada Seniorów ukonstytuowała się oraz obrała kierunek swoich działań w niedalekiej przyszłości. Na Przewodniczącą Rady Seniorów została wybrana Pani Wiesława Kubaczewska. Zastępcą Przewodniczącego Rady Seniorów został Pan Janusz Owczarzak.

0_Rada_Seniorów_(1) 

0_Rada_Seniorów_(2) 

0_Rada_Seniorów_(3) 

0_Rada_Seniorów_(4) 

0_Rada_Seniorów_(5) 

0_Rada_Seniorów_(6) 

0_Rada_Seniorów_(7)

 

 

------ 

Uchwała Rady Seniorów ws. dyżurów lekarskich

22 września odbyła się kolejna sesja Rady Seniorów. Zgromadzeni dyskutowali przede wszystkim o miejscu ewentualnego ulokowania dziennego domu opieki dla osób starszych i sposobie jego sfinansowania. Sporo uwagi poświęcono również kwestii związanej z brakiem lekarskiej pomocy doraźnej wieczorami i w święta.

Radni seniorzy postanowili w formie uchwały zaapelować do Zarządu Starostwa Powiatowego w Szamotułach o przywrócenie dyżurów lekarskich. Powołali się na art. 68 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, która władzom publicznym narzuca obowiązek zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku. W uzasadnieniu napisano, że „sprawa pilnego przywrócenia doraźnej pomocy lekarskiej przy Zespole Ratownictwa Medycznego Szamotuły przy ul. Polnej we Wronkach jest niezwykle istotna dla zdrowia i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta i gminy Wronki”.

00_Rada_(1) 

00_Rada_(2) 

 

------ 

Rozmawiali w sprawie dyżurów lekarskich

We wtorek 28 marca 2017 r. w Starostwie Powiatowym przedstawiciele wronieckiej społeczności (Rady Seniorów; Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej; Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koła Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym; Stowarzyszenia „Jesteśmy Razem” i Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej) złożyli listy z podpisami, które zebrano w sprawie przywrócenia nocnych i świątecznych dyżurów lekarskich. W krótkim czasie udało się zebrać prawie 2700 podpisów w tej sprawie.

Oto treść wronieckiego apelu:

„My, Mieszkańcy Gminy Wronki, zgłaszamy pilną potrzebę zapewnienia we Wronkach powszechnie dostępnych dyżurów lekarskich wieczorem, w nocy i w dni wolne. Stan, w którym nie możemy liczyć na pomoc doraźną w pobliżu miejsc naszego zamieszkania, nie może trwać dłużej. Grozi dalszym zmniejszaniem się poczucia naszego bezpieczeństwa i dalszym spadkiem naszego zaufania dla tych, którzy są odpowiedzialni za zapewnienie nam podstawowych świadczeń medycznych.

Nie chcemy w każdym nagłym problemie zdrowotnym być zmuszeni, szczególnie matki z dziećmi i osoby starsze, do szukania pomocy w Szamotułach lub  wzywania pogotowia, które ma być gotowe do niesienia pomocy w sytuacjach zagrożenia życia.

Oczekujemy od dyrekcji SP ZOZ w Szamotułach i władz Powiatu Szamotulskiego rzeczowego odniesienia się do naszych oczekiwań i argumentów. Dalsze ignorowanie naszych potrzeb, zgłaszanych od miesięcy przez przedstawicieli samorządu gminnego i instytucji gminnych, będzie oznaką braku poszanowania dla zasad odpowiedzialności publicznej”.

 

------ 

Wronki na Wiosennej Szkole Wielkopolskich Rad Seniorów

W dniach 12-14 czerwca 2017 r. w Rokosowie k. Leszna odbyła się Wiosenna Szkoła Wielkopolskich Rad Seniorów z inicjatywy Poznańskiej Rady Seniorów. Organizatorem trzydniowego szkolenia była Fundacja ZACZYN.

W Wielkopolsce jest 26 rad, wszystkie przysłały swoich reprezentantów. Szkołę sfinansował Samorząd Województwa Wielkopolskiego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Wronieckiej Rady Seniorów: Wiesława Kubaczewska - Przewodnicząca i Janusz Owczarzak - Wiceprzewodniczący. Seniorzy z miejskich i gminnych rad seniorów z Wielkopolski uczestniczyli w bogatym, trzydniowym programie, którego głównym zadaniem było zintegrowania środowisk rad seniorów i profesjonalizacja tych grup, by mogły one być liderami społeczności senioralnej w swoich gminach.

Podczas Wiosennej Szkoły Wielkopolskich Rad Seniorów zostały poruszone m.in. kwestie polityki senioralnej oraz budowania lokalnych strategii tejże polityki. Uczestnicy mieli okazję wziąć udział w wielu warsztatach kompetencyjnych, m.in. z wystąpień publicznych, komunikacji, negocjacji oraz budowania zespołu i pracy projektowej. Dodatkowo przedstawiciele ponad 20 gminnych i miejskich Rad Seniorów z województwa wielkopolskiego zaprezentowali swoje działania.

Oprócz licznych prelekcji i warsztatów uczestniczy wzięli udział w zajęciach ruchowych, edukacyjnych i fakultatywnych m. in terapia tańcem i taniec użytkowy. Dla chętnych został przygotowany program artystyczny oraz zwiedzanie okolicznych atrakcji (Muzeum Stolarstwa i Biskupizny).

O efektach tej niezwykłej wymiany doświadczeń niebawem usłyszymy we Wronkach.

Wiesława Kubaczewska

Szkola-Rad-2017 

------ 

Wroniecka Rada Seniorów na Nadzwyczajnej Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Rada Seniorów we Wronkach, chcąc być na bieżąco z działaniami samorządu na rzecz seniorów, odpowiedziała na zaproszenie przewodniczącej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego - Zofii Szalczyk. 11 października 2017 r. Przewodnicząca Wiesława Kubaczewska i Wiceprzewodniczący Janusz Owczarzak uczestniczyli w Nadzwyczajnej Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. XXXVI sesja była poświęcona problemom środowiska wielkopolskich seniorów, dlatego do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu przyjechali seniorzy z całej Wielkopolski.

Nadzwyczajna Sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zakończyła się podjęciem przez radnych uchwały wyrażającej uznanie dla działalności organizacji senioralnych działających w Wielkopolsce.

Dodatkowe informacje oraz fotogaleria tutaj.

 

------ 

Relacja z marcowego spotkania Rady Seniorów

W dniu 23 marca 2018 r. godz. 14.30 w Urzędzie Miasta i Gminy Wronki odbyło się kolejne spotkanie Rady Seniorów Gminy Wronki, w którym uczestniczył Burmistrz Mirosław Wieczór.

Tematami spotkania były:

1. "Strategia Lokalnej Polityki Senioralnej na lata 2018-2023 z perspektywą do 2030 roku", jej opracowanie Uchwalono na posiedzeniu Rady w dniu 4 grudnia 2017 r. Cele Strategii przedstawiła radzie jej przewodnicząca Wiesława Kubaczewska. Wersja robocza dokumentu została przekazana władzom gminnych do konsultacji. Po zakończeniu prac nad ewaluacją ankiet przekazanych przez seniorów i organizacje pozarządowe do UMiG Wronki. Przedstawiciele Rady Seniorów wraz z władzami gminy wypracują końcową wersję dokumentu, w tym określenie ram czasowych i możliwości oraz źródeł finansowania zapisanych w strategii celów. Następnie dokument zostanie skierowany na posiedzenie Rady Gminy.

2. Dzień Zdrowia we Wronkach, który został zainicjowany przez Radę Seniorów, a jego realizacja została zaplanowana 20 kwietnia 2018 r.

3. Zanieczyszczenie powietrza i zakup urządzeń pomiarowych - potrzeby i plany Gminy w tym zakresie. Temat będzie kontynuowany.

4. Fundacja Femina Project - wizyta studyjna w Holandii - podsumowanie i refleksje. Rozwiązania z Holandii zostały zaimplementowanie do dokumentu " Strategia Lokalnej Polityki Senioralnej na lata 2018-2023 z perspektywą do 2030 roku". Wywiad którego udzieliły Eliza Burawska i Karolina Bloch dla TV Beverwijk tutaj. 

5. Współpraca MGOPS we Wronkach i Fundacji "Femina Project" ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „HOMINI” oraz MOPS z Międzychodu w testach aplikacji  „SOS Homini – aplikacja komunikacyjna” na rzecz osób zależnych. Zasady współpracy omówiła z uwagi na nieobecność Pani Dyrektor Weroniki Klimontowskiej-Nawrockiej przewodnicząca Rady Seniorów, która jako reprezentant Rady uczestniczyła w Konferencji w Międzychodzie. Planowane rozwiązanie może pomóc wielu osobom w podeszłym wieku, w ich codziennym życiu.

6. Teleopieka - o nowej technologii w służbie seniorom opowiedział Pan Robert Złoty z firmy Mobi Care. Z systemu teleopieki mogą korzystać osoby obłożnie chore, samotne i takie, które wiele godzin pozostają bez opieki. Pilotaż wdrożeniowe tego rozwiązania realizuje wiele miast w Polsce. 

Tekst: Wiesława Kubaczewska - Przewodnicząca Rady Seniorów we Wronkach 

000rada-marzec 

 

------ 

Strategia Lokalnej Polityki Senioralnej uchwalona

28 czerwca 2018 r. podczas sesji Rady Miasta i Gminy Wronki została przyjęta uchwałą Rady "Strategia Lokalnej Polityki Senioralnej Gminy Wronki na lata 2018-2023 z perspektywą do 2030 roku".

Strategia pozwala na racjonalizację lokalnej polityki społecznej, w tym senioralnej, określa misję oraz wyznacza cele strategiczne i działania do realizacji. Wdrożenie ich powinno w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązania wielu problemów społecznych i zminimalizować ich skutki. Dokument ten ma stanowić podstawę do realizacji interwencji społecznych, które mają się przyczynić do poprawy warunków życia osób starszych.
Rada Seniorów dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego niezwykle ważnego dokumentu strategicznego.

 

------ 

Podsumowanie kadencji Wronieckiej Rady Seniorów

Zakończyła się pierwsza kadencja (2015-2018) Wronieckiej Rady Seniorów, której przewodniczącą była Wiesława Kubaczewska reprezentująca Fundację „Femina Project”,  a zastępcą Janusz Owczarzak reprezentujący Koło terenowe Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej.

Najważniejszymi dokonaniami są: wdrożenie programu „Pudełko życia”, opracowanie „Strategii Lokalnej Polityki Senioralnej dla Gminy Wronki na lata 2018 – 2023 z perspektywą do 2030 roku”, która została przyjęta przez Radę Miasta i Gminy Wronki (28.06.2018 r.) jako dokument wyznaczający kierunki działań na rzecz podniesienia jakości życia seniorek i seniorów i pierwszy Wroniecki Dzień Zdrowia, skierowany w szczególności dla osób starszych.

W okresie kadencji odbyło się 11 posiedzeń, podjęto 5 ważnych uchwał:
Uchwała Nr 1/2015 z dnia 22.09.2015 r. w sprawie przywrócenia lekarskiej pomocy doraźnej przy Zespole Ratownictwa Medycznego Szamotuły, przy ulicy Polnej we Wronkach,
Uchwała Nr 1/2017 z dnia 26.06.2017 r. w sprawie przystąpienia do programu „Pudełko życia”,
Uchwała Nr 2/2017 z dnia 26.06.2017 r. w sprawie przystąpienia do Wielkopolskiego Porozumienia Rad Seniorów. W rezultacie podjętej uchwały Rada Seniorów we Wronkach podpisała Porozumienie o współpracy Rad Seniorów z Wielkopolski,
Uchwała Nr 3/2017 z dnia 4.12.2017 r. w sprawie opracowania Strategii Lokalnej Polityki Senioralnej na lata 2018-2023 z perspektywą do 2030 r.,
Uchwała Nr 1/2018 z dnia 19.06.2018 r. w sprawie przyjęcia Strategii Lokalnej Polityki Senioralnej Gminy Wronki na lata 2018 – 2023 z perspektywą do 2030 r.

DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.