{index_ob_css}{index_ob_js}

Postępowanie w przypadku awarii instalacji fotowoltaicznej i instrukcja łączenia z Internetem

000_-_foto_-_ 

Umowa zawarta pomiędzy Gminą Wronki a Wykonawcą instalacji fotowoltaicznych firmą Sanito Sp. z o.o. określa zasady postępowania w przypadku ewentualnej awarii. Na prośbę mieszkańców zamieszczamy wszelkie szczegóły z tym związane. W załączniku znajduje się również instrukcja konfigurowania modułu monitowania do falowników.

Serwis i reakcja w przypadku awarii

1. Wykonawca zapewni nieodpłatne, usługi serwisowania wykonanych przez siebie dostaw i robót w okresie gwarancji.

2. Wykonawca zobowiązany jest serwisować instalacje zgodnie z wymogami producenta i każdorazowo sporządzić protokół ich poprawności działania.

3. Wykonawca zapewni Infolinię działająca 24 godziny przez cały tydzień dającą możliwość przesyłania zgłoszeń serwisowych 24/7 przez automat rejestrujący lub stronę internetową Wykonawcy. W dni robocze w godzinach 8:00 – 18:00 pod przekazanym numerem infolinii lub innym wskazanym będzie dyżurował pracownik udzielający porad lub informacji na temat zamontowanych instalacji i ich funkcjonowania u mieszkańca.

4. W przypadku awarii instalacji mieszkaniec wezwie Wykonawcę do usunięcia awarii w ramach udzielonej gwarancji.

5. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia wykonywania czynności, o której mowa w ust. 4 w przeciągu maksymalnie 3 dni roboczych od momentu otrzymania wezwania od zgłaszającego. Za rozpoczęcie wykonywania czynności usunięcia awarii w ramach udzielonej gwarancji uważa się pojawienie się pracowników upoważnionych do usunięcia awarii w ramach udzielonej gwarancji na miejscu wykonania instalacji potwierdzone podpisem właściciela lub osoby upoważnionej z datą rozpoczęcia usługi.

6. Strony ustalają, że wezwania do wykonania czynności usunięcia awarii w ramach udzielonej gwarancji będą przekazywane Wykonawcy telefonicznie na numer tel. 22 247 20 37 lub zamiennie mailem na adres serwis@sanito.pl. Za moment otrzymania informacji przez zgłaszającego przyjmuje się datę i godzinę telefonicznego zgłoszenia lub wiadomości e-mail. 

7. Jeżeli zgłoszenie, o którym mowa w ust. 4 zostało przekazane Wykonawcy po godzinie 18.00 danego dnia, przyjmuje się, że czas reakcji liczony jest od godz. 8.00 dnia kolejnego. W przypadku zgłoszeń przekazywanych w dzień poprzedzający dzień ustawowo wolny od pracy, czas na wykonanie czynności wskazanych w ust. 1 biegnie od godziny 8.00 pierwszego dnia po dniu ustawowo wolnym od pracy.

8. Po przyjeździe upoważnionych pracowników należy wykonać czynności sprawdzające w celu oceny powodów i skutków awarii. Po wykonaniu czynności sprawdzających należy przedstawić pisemne zestawienie ewentualnych stwierdzonych wad lub usterek oraz uzgodnić z Zamawiającym i właścicielem sposób ich usunięcia. Jeżeli usterki lub wady są objęte rękojmią lub gwarancją Wykonawca usuwa je  bez dodatkowych opłat i sporządzi protokół napraw podpisany przez Wykonawcę i zgłaszającego.

9. Stwierdzone podczas czynności sprawdzających wady i usterki objęte rękojmią lub gwarancją Wykonawca powinien na własny koszt usunąć zgodnie z zapisami karty gwarancyjnej lub przepisami kodeksu cywilnego – niezwłocznie, a jeżeli usunięcie niezwłoczne nie jest możliwe, nie później, niż w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu z  wykonania czynności sprawdzających, chyba, że wykaże, że usunięcie wad w tym terminie jest niemożliwe.

10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 9,  Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

11. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 10. Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.  

12. Niezależnie od zasad zgłaszania potrzeby czynności gwarancyjnych i serwisowych, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowej reakcji w sytuacji, gdy awaria instalacji jest poważna, przez co strony rozumieją awarię zagrażającą życiu, zdrowiu lub mieniu znacznej wartości. O potrzebie niezwłocznej reakcji mieszkaniec zawiadomi Wykonawcę w sposób wskazany w ust. 6 z podaniem przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie. 

13. Obowiązki Wykonawcy i uprawnienia mieszkańca i Zamawiającego wynikającego z niniejszego paragrafu obowiązują przez okres obowiązywania gwarancji, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

Pliki do pobrania:

Instrukcja łączenia z Internetem.pdf
Format: pdf, 629.95 kB