{index_ob_css}{index_ob_js}

Rozwój odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy Wronki

000_-_foto_-_ 

Informujemy że Zarząd Województwa Wielkopolskiego, w ramach konkursu Nr RPWP.03.01.01-IZ-00-30-001/17 z 2017 r., dla Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałania: 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,  zwiększył alokację środków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a tym samym przyznał dofinansowanie Gminie Wronki na realizację projektu pn.:

„Rozwój odnawialnych źródeł energii 
w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy Wronki”

Przedmiotem przedsięwzięcia jest realizacja projektu parasolowego, polegającego na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznych na terenie miasta i gminy Wronki, a mianowicie instalacji źródeł energii odnawialnej wytwarzających energię elektryczną w 455 indywidualnych gospodarstwach domowych.

 

Projekt realizowany będzie na podstawie dokumentów złożonych w 2017 roku.

Całkowita wartość projektu: 8.958.826,80 zł.

Maksymalna wartość dofinansowania przedmiotowego projektu wynosi: 7.050.928,50 zł.