{index_ob_css}{index_ob_js}
Powróć do: Gospodarka odpadami

Zasady dla przedsiębiorców, instytucji, organizacji itp.

Rada Miasta i Gminy Wronki podjęła 30 października 2019 r. uchwałę nr XIII/133/2019, pozostawiającą w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi jedynie nieruchomości zamieszkałe i nieruchomości letniskowe. Odpady od mieszkańców Gminy oraz właścicieli działek letniskowych są zatem odbierane przez wyłonionego przez Urząd operatora.

Natomiast nieruchomości niezamieszkałe (firmy, instytucje, punkty handlowe itp.) są wyłączone z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Każdy władający nieruchomością niezamieszkałą zobowiązany jest do zawarcia we własnym zakresie umowy z wybranym przez siebie podmiotem odbierającym odpady, który jest wpisany do prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Wronki Rejestru Działalności Regulowanej. Rejestr dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej - TUTAJ. Wywiązywanie się z tego obowiązku i innych obowiązków wynikających z przepisów prawa będzie podlegało weryfikacji przez Gminę Wronki.

WAŻNE

Odpady z działalności gospodarczej dzielimy na dwie grupy:

  1. Komunalne – zaliczamy do nich odpady bytowe, czyli te, które zostały wytworzone przez pracownika lub klienta, np. artykuły higieniczne, papierowe ręczniki, opakowania po żywności. Odpady te są włączone do systemu, zgodnie z wcześniej przedstawionymi zasadami.
  2. Poprodukcyjne – zaliczamy do nich odpady powstałe w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, np. kartony, folie, resztki pozostałe po produkcji lub świadczeniu usług – kawałki drewna, tworzyw, opakowania po pustych produktach, artykuły z działalności w sektorze spożywczym – przeterminowana żywność i inne. Odpady te nie są włączone do systemu, stąd nie podlegają zasadom wcześniej przedstawionym. Jako wytwórcy odpadów mamy obowiązek posiadać odrębną umowę na ich odbiór z dowolnie wybraną firmą.

Zachęcamy do kontaktu z Urzędem Miasta i Gminy Wronki w celu wyjaśnienia wszelkich  wątpliwości osobiście w budynku B Urzędu, telefonicznie pod nr 67 25 45 321 i 67 25 49 524 oraz mailowo na adresy m.orzel@wronki.pl.