banner wronki

Kalendarz Wydarzeń

2024

Czerwiec

So
1
Nd
2
Pn
3
Wt
4
Śr
5
Cz
6
Pt
7
So
8
Nd
9
Pn
10
Wt
11
Śr
12
Cz
13
Pt
14
So
15
Nd
16
Pn
17
Wt
18
Śr
19
Cz
20
Pt
21
So
22
Nd
23
Pn
24
Wt
25
Śr
26
Cz
27
Pt
28
So
29
Nd
30
Dni Wronek 2024

Dni Wronek – Koncert Natalii Nykiel, Koncert Blue Café; Wronki, Olszynki; szczegółowy program imprezy na stronie internetowej www.wokwronki.pl

Dni_Wronek 

Zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP i MDP Miasta i Gminy Wronki

Strażacy ochotnicy z tereny Gminy Wronki zapraszają 22 czerwca do Chojna do wspólnej zabawy i kibicowania. 

Gminne jednostki OSP oraz Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze zmierzą się w ramach corocznych zawodów sportowo-pożarniczych. 

zawody_OSP_-24 

Zajęcia z Fabryką Nadziei w Chojnie

Godz. 17:00, świetlica wiejska w Chojnie

Zajęcia są bezpłatne, bez wcześniejszych zapisów – wystarczy przyjść (wymagane są zgody pisemne rodziców).

Spotkania przeznaczone są dla wszystkich dzieci z gminy Wronki – można uczestniczyć w zajęciach nie tylko w najbliższych lokalizacjach, ale w każdym wybranym miejscu.

Zajęcia realizowane przez MGOPS Wronki.

Zajęcia z Fabryką Nadziei w Wartosławiu

Godz. 16:00, świetlica wiejska w Wartosławiu

Zajęcia są bezpłatne, bez wcześniejszych zapisów – wystarczy przyjść (wymagane są zgody pisemne rodziców).

Spotkania przeznaczone są dla wszystkich dzieci z gminy Wronki – można uczestniczyć w zajęciach nie tylko w najbliższych lokalizacjach, ale w każdym wybranym miejscu.

Zajęcia realizowane przez MGOPS Wronki.

Licencjonowana Strefa Kibica Euro 2024: Mecz Francja – Polska

Licencjonowana Strefa Kibica Euro 2024: Mecz Francja – Polska; godz. 18.00; Karczma Bracka, ul. Nowa 2

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych odbędzie się 26 czerwca 2024 r. o godz. 9:00 w sali nr 3 Urzędu Miasta i Gminy Wronki, ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Omówienie zagadnień związanych z utworzeniem Domu Seniora.

4. Omówienie zagadnień związanych z utworzeniem żłobka.

5. Raport z realizacji w 2023 r. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii dla Miasta i Gminy Wronki na rok 2022 i 2023. 

6. Zapoznanie się z projektem uchwały  w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w gminie Wronki na lata 2024-2030.

7. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w gminie Wronki na lata 2024-2026. 

8. Zapoznanie się z projektem w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonania usług sąsiedzkich. 

9. Opracowanie planu pracy Komisji na II półrocze 2024 r.

10. Wolne głosy i wnioski.

11. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego Miasta i Gminy

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego Miasta i Gminy odbędzie się 26 czerwca 2024 r. o godz. 11:00 w sali nr 3 Urzędu Miasta i Gminy Wronki, ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki. 


Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Gospodarka odpadami na terenie miasta i gminy Wronki, aktualne problemy oraz potrzeby.

4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wronki w okresie międzysesyjnym od 1 do 31 maja 2024 r. 

5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Straży Miejskiej Wronek za 2023 rok. 

6. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 

7. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 

8. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu ich spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także określenia organów uprawnionych do udzielania tych ulg.

9. Zapoznanie się z projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wronki na lata 2024-2035.

10. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024. 

11. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji we Wronkach. 

12. Opracowanie planu pracy Komisji na II półrocze 2024 r. 

13. Wolne głosy i wnioski.

14. Zamknięcie posiedzenia. 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 26 czerwca 2024 r. o godz. 14:30 w sali nr 3 Urzędu Miasta i Gminy Wronki, ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Opracowanie planu pracy Komisji na II półrocze 2024 r. 

4. Wolne głosy i wnioski. 

5. Zamknięcie posiedzenia.

Zajęcia z Fabryką Nadziei w Stróżkach

Godz. 16:00, świetlica wiejska w Stróżkach

Zajęcia są bezpłatne, bez wcześniejszych zapisów – wystarczy przyjść (wymagane są zgody pisemne rodziców).

Spotkania przeznaczone są dla wszystkich dzieci z gminy Wronki – można uczestniczyć w zajęciach nie tylko w najbliższych lokalizacjach, ale w każdym wybranym miejscu.

Zajęcia realizowane przez MGOPS Wronki.

III sesja Rady Miasta i Gminy Wronki

III sesja Rady Miasta i Gminy Wronki odbędzie się 27 czerwca 2024 r. o godz. 12:00 w sali Wronieckiego Ośrodka Kultury, ul. Poznańska 59, 64-510 Wronki.


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie pisemnych interpelacji i wniosków radnych.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie od 1 do 31 maja 2024 r. 

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wronki w okresie międzysesyjnym od 1 do 31 maja 2024 r. 

6. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej Wronek za 2023 rok. 

7. Raport z realizacji w 2023 r. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii dla Miasta i Gminy Wronki na rok 2022 i 2023. 

8. Raport o stanie gminy Wronki za rok 2023 oraz rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Wronki wotum zaufania. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Wronki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w gminie Wronki na lata 2024-2030. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w gminie Wronki na lata 2024-2026. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonania usług sąsiedzkich. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Sierakowskiej w mieście Wronki. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Mickiewicza w mieście Wronki. 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu ich spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także określenia organów uprawnionych do udzielania tych ulg. 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady oraz stałych Komisji Rady Miasta i Gminy Wronki na II półrocze 2024 r. 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wronki na lata 2024-2035.

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024. 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji we Wronkach. 

23. Wolne głosy i wnioski.

24. Zamknięcie sesji. 

Warsztaty rysowania komiksów w Bibliotece

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wronki, ul. Szkolna 2; godz. 16.30; udział w zajęciach jest bezpłatny

Zajęcia z Fabryką Nadziei w Popowie

Godz. 17:00, świetlica wiejska w Popowie

Zajęcia są bezpłatne, bez wcześniejszych zapisów – wystarczy przyjść (wymagane są zgody pisemne rodziców).

Spotkania przeznaczone są dla wszystkich dzieci z gminy Wronki – można uczestniczyć w zajęciach nie tylko w najbliższych lokalizacjach, ale w każdym wybranym miejscu.

Zajęcia realizowane przez MGOPS Wronki.

Zajęcia z Fabryką Nadziei w Chojnie

Godz. 17:00, świetlica wiejska w Chojnie

Zajęcia są bezpłatne, bez wcześniejszych zapisów – wystarczy przyjść (wymagane są zgody pisemne rodziców).

Spotkania przeznaczone są dla wszystkich dzieci z gminy Wronki – można uczestniczyć w zajęciach nie tylko w najbliższych lokalizacjach, ale w każdym wybranym miejscu.

Zajęcia realizowane przez MGOPS Wronki.

Samsung Kids Run

Samsung Kids Run; godz. 17.00; Bulwar

Samsung River Triathlon Series

Samsung River Triathlon; godz. 10.00; bulwar

Szczegóły - TUTAJ.

Triathlon 

Zostań dawcą krwi!

12 października (w godz. 9:00-14:00) na wronieckim Placu Targowym odbędzie się zbiórka krwi prowadzona przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu.

Pamiętajmy, że krew to niezwykle cenny dar – pomimo znacznego postępu medycyny nie udało się jej jeszcze wyprodukować, ani zastąpić żadną inną substancją – dlatego tak niezwykle istotna jest idea honorowego krwiodawstwa.

RCKiK w Poznaniu podkreśla, że dawcą może zostać każda zdrowa osoba w wieku pomiędzy 18-65 rokiem życia. Do ambulansu należy przyjść po lekkim posiłku i koniecznie zabrać ze sobą dokument tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport).

DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.