banner wronki

Nadawanie numeru porządkowego nieruchomości (GM-01)

Wymagane dokumenty:

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku zawierający: imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres zamieszkania, określenie statusu budynku (budynek istniejący/w trakcie budowy/prognozowany do wybudowania) oraz jego usytuowanie (budynek naziemny/podziemny), wraz z:

1. mapą z wrysowanym budynkiem (inwentaryzacja geodezyjna) oraz

2. pozwoleniem na budowę (w przypadku budynków wymagających takiego pozwolenia) lub dokumentem potwierdzający rozpoczęcie budowy (w przypadku budynków realizowanych w ramach zgłoszenia zamiaru budowy),

3. gdy wniosek dotyczy budynku prognozowanego do wybudowania i działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego- ostateczną decyzję
o pozwoleniu na budowę wraz z kopią projektu zagospodarowania działki, stanowiącym załącznik do tej decyzji lub dokumentem potwierdzającym brak sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy.

Miejsce załawienia sprawy:

Urząd Miasta i Gminy Wronki, ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki

Referat Nieruchomości, Inwestycji i Planowania Przestrzennego

Złożenie dokumentów: parter – Biuro Obsługi Interesanta,

Tel. 67 2545 311

Termin załawienia sprawy:

Wydanie stosownego zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego budynku następuje nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Wydanie zaświadczenia o ustalonym numerze porządkowym budynku następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni. Przed wydaniem zaświadczenia organ może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające.

Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o żądanej treści następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

Zawiadomienie i zaświadczenie mają formę dokumentu papierowego lub elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jeśli zażąda tego wnioskodawca.

Sposób załawienia sprawy: Interesantowi wydawane jest zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości.
Opłaty:

1. Opłata skarbowa:

  • od zawiadomień o ustaleniu numeru porządkowego budynku nie pobiera się opłaty skarbowej,
  • od wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego fakt ustalenia określonego numeru porządkowego budynku należy uiścić opłatę w wysokości 17 zł,
  • od żądania poświadczonej kopii wydanego zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego budynku należy uiścić opłatę w wysokości 5 zł od 1 strony dokumentu.

2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

3. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii, podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Tryb odwoławczy:

 1. Ustalenie numerów porządkowych: przepisy dotyczące numeracji porządkowej
nie przewidują trybu odwoławczego. Zgodnie z art. 3 §2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi czynność ta podlega kontroli sądów administracyjnych. Zgodnie z art. 53 § 2 tej ustawy: jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, skargę na akty lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt. 4, wnosi się w terminie 30 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności.

2. Wydanie zaświadczeń: zgodnie z art. 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żadnej przez osobę ubiegającą się o nie, następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Przed wydaniem zaświadczenia organ może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające.

Dodatkowe informacje:

1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

2. Zgodnie z art. 47a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. z 2021r., poz. 1368) ustala się numery porządkowe oraz prowadzi ewidencję numeracji i nazw ulic i placów.

3. Numer porządkowy budynku ustala się z urzędu lub na wniosek zainteresowanych
i zawiadamia o tych ustaleniach właścicieli nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione
w ewidencji gruntów i budynków, które tymi nieruchomościami władają.

4. Zgodnie z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek, w terminie
30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru, umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. W przypadku,
gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu. Na tabliczce, oprócz numeru porządkowego, zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu.

5. Stosownie do art. 64 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – kodeksu wykroczeń, jeśli osoba będąca właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości nie dopełnia obowiązku umieszczania w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym budynku, podlega karze grzywny albo karze nagany.

6. Stosownie do art. 217 kodeksu postępowania administracyjnego, organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia. Zaświadczenie wydaje się, jeśli przepis prawa lub osoba ubiegająca się o wydanie zaświadczenia, wymagają urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego.

Podstawa prawna:
  • Art. 47a oraz 47b ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2020 poz. 2052), 
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. z 2021 r., poz. 1368),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. 2020r. poz. 256 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. 2020r. poz. 1546 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz.U. 2019r. poz. 2325 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 281).
KategoriaGospodarka nieruchomościami i lokalami
WydziałReferat Nieruchomości, Inwestycji i Planowania Przestrzennego

Pliki do pobrania:

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
Format: pdf, 54.41 kB
Wniosek o wydanie zaświadczenia
Format: docx, 13.87 kB
Powrót do kategorii
Poprzednia Następna
DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.