{index_ob_css}{index_ob_js}

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych

ul. Powstańców Wielkopolskich 23

64-510 Wronki

Dyrektor SAPO - Lucyna Kędzioł

Telefon: 67 254 02 18
E-mail: kadry@sapo.wronki.pl
 
Czynne w godzinach:
poniedziałek 8.00 - 16.00

wtorek - piątek 7.30 - 15.30

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.sapowronki.pl, na której znajdą Państwo szczegółowe informacje związane z Samorządową Administracją Placówek Oświatowych.

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych to instytucja powołana 1 stycznia 1996 roku, której przedmiotem działania jest realizacja działań dotyczących administracji placówek oświatowych:

 1. Prowadzenie obsługi finansowo – księgowej, administracyjnej i organizacyjnej placówek oświatowych.
 2. Prowadzenie obsługi spraw kadrowych i płacowych pracowników placówek oświatowych i pracowników SAPO.
 3. Prowadzenie pracowniczej kasy zapomogowo pożyczkowej.
 4. Kontrola realizacji planów finansowych placówek oświatowych.
 5. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych.
 6. Prowadzenie rachunkowości, w tym:
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych;
  • przeprowadzanie inwentaryzacji;
  • sporządzanie sprawozdań finansowych i innych, których dane wynikają z ksiąg rachunkowych.
 7. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowej obsługiwanych jednostek.
 8. Naliczanie wynagrodzeń pracowniczych i innych świadczeń dla pracowników obsługiwanych jednostek.
 9. Obsługa administracyjna związana z prowadzeniem korespondencji, sporządzaniem zaświadczeń i innych dokumentów.
 10. Kreowanie strategii funkcjonowania i rozwoju oświaty w gminie.
 11. Przygotowanie propozycji z zakresu inwestycji remontów obiektów oświatowych oraz nadzór nad terminowością ich realizacji.
 12. Opracowywanie analiz oraz przedstawianie wniosków z zakresu spraw oświatowych.
 13. Przygotowanie projektów uchwał Rady Miasta i Gminy Wronki oraz zarządzeń Burmistrza z zakresu oświaty.
 14. Współpraca z organem nadzoru pedagogicznego.
 15. Współpraca z MGOPS w zakresie organizacji dożywiania i pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów.
 16. Organizacja dowozu uczniów do Szkół.
 17. Prowadzenie bazy danych oświatowych w zakresie zadań przewidzianych dla organu prowadzącego.
 18. Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia, nauki zawodu bądź przyuczenia do zawodu młodocianych.
 19. Prowadzenie rejestru niepublicznych Placówek oświatowych.
 20. Przygotowywanie analiz ekonomicznych dla potrzeb planistycznych.
 21. Zapewnienie warunków działania obsługiwanych jednostek, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, wychowania i opieki.
 22. Prowadzenie czynności z zakresu rozliczania dotacji i kontroli ich wykorzystywania.
 23. Prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku nauki.
 24. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza z zakresu funkcjonowania oświaty.