{index_ob_css}{index_ob_js}

LXXI sesja Rady Miasta i Gminy Wronki

LXXI sesja Rady Miasta i Gminy Wronki odbędzie się 29 lutego 2024 r. o godz. 17:00 w sali Wronieckiego Ośrodka Kultury, ul. Poznańska 59, 64-510 Wronki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie pisemnych interpelacji i wniosków radnych.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie od 1 do 31 stycznia 2024 r.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wronki w okresie międzysesyjnym od 1 do 31 stycznia 2024 r.

6. Sprawozdania z działalności Komisji stałych Rady za rok 2023.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet Sołtysom oraz Przewodniczącym Zarządów Osiedli gminy Wronki.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości diet radnych Rady Miasta i Gminy Wronki.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miasta i Gminy Wronki.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie miejscowości Nowa Wieś przy ulicach: Szkolna, Szamotulska, Boczna, Młodych i Staromiejska.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Popowo.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych  terenów w obrębie miejscowości Popowo.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, w ramach  dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Wronki na rok 2024.

16. Wolne głosy i wnioski.

17. Zamknięcie sesji.

Powrót do kategorii
Poprzednia Następna

Pozostałe
wydarzenia