{index_ob_css}{index_ob_js}

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego Miasta i Gminy

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego Miasta i Gminy odbędzie się 28 lutego 2024 r. o godz. 11:00 w sali Wronieckiego Ośrodka Kultury, ul. Poznańska 59, 64-510 Wronki.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie miejscowości Nowa Wieś przy ulicach: Szkolna, Szamotulska, Boczna, Młodych i Staromiejska.

4. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Popowo.

5. Gospodarka odpadami na terenie Miasta i Gminy Wronki, aktualne problemy oraz potrzeby.

6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wronki w okresie międzysesyjnym od 1 do 31 stycznia 2024 r.

7. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet Sołtysom oraz Przewodniczącym Zarządów Osiedli gminy Wronki.

8. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie określenia wysokości diet radnych Rady Miasta i Gminy Wronki.

9. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miasta i Gminy Wronki.

10. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębie miejscowości Popowo.

11. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, w ramach  dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

12. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Wronki na rok 2024.

13. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji w 2023 r.

14. Wolne głosy i wnioski. 

15. Zamknięcie posiedzenia.

Powrót do kategorii
Poprzednia Następna

Pozostałe
wydarzenia