banner wronki

Postępowanie w przypadku awarii instalacji fotowoltaicznej i instrukcja łączenia z Internetem

000_-_foto_-_ 

Umowa zawarta pomiędzy Gminą Wronki a Wykonawcą instalacji fotowoltaicznych firmą Sanito Sp. z o.o. określa zasady postępowania w przypadku ewentualnej awarii. Na prośbę mieszkańców zamieszczamy wszelkie szczegóły z tym związane. W załączniku znajduje się również instrukcja konfigurowania modułu monitowania do falowników.

Serwis i reakcja w przypadku awarii

1. Wykonawca zapewni nieodpłatne, usługi serwisowania wykonanych przez siebie dostaw i robót w okresie gwarancji.

2. Wykonawca zobowiązany jest serwisować instalacje zgodnie z wymogami producenta i każdorazowo sporządzić protokół ich poprawności działania.

3. Wykonawca zapewni Infolinię działająca 24 godziny przez cały tydzień dającą możliwość przesyłania zgłoszeń serwisowych 24/7 przez automat rejestrujący lub stronę internetową Wykonawcy. W dni robocze w godzinach 8:00 – 18:00 pod przekazanym numerem infolinii lub innym wskazanym będzie dyżurował pracownik udzielający porad lub informacji na temat zamontowanych instalacji i ich funkcjonowania u mieszkańca.

4. W przypadku awarii instalacji mieszkaniec wezwie Wykonawcę do usunięcia awarii w ramach udzielonej gwarancji.

5. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia wykonywania czynności, o której mowa w ust. 4 w przeciągu maksymalnie 3 dni roboczych od momentu otrzymania wezwania od zgłaszającego. Za rozpoczęcie wykonywania czynności usunięcia awarii w ramach udzielonej gwarancji uważa się pojawienie się pracowników upoważnionych do usunięcia awarii w ramach udzielonej gwarancji na miejscu wykonania instalacji potwierdzone podpisem właściciela lub osoby upoważnionej z datą rozpoczęcia usługi.

6. Strony ustalają, że wezwania do wykonania czynności usunięcia awarii w ramach udzielonej gwarancji będą przekazywane Wykonawcy telefonicznie na numer tel. 22 247 20 37 lub zamiennie mailem na adres serwis@sanito.pl. Za moment otrzymania informacji przez zgłaszającego przyjmuje się datę i godzinę telefonicznego zgłoszenia lub wiadomości e-mail. 

7. Jeżeli zgłoszenie, o którym mowa w ust. 4 zostało przekazane Wykonawcy po godzinie 18.00 danego dnia, przyjmuje się, że czas reakcji liczony jest od godz. 8.00 dnia kolejnego. W przypadku zgłoszeń przekazywanych w dzień poprzedzający dzień ustawowo wolny od pracy, czas na wykonanie czynności wskazanych w ust. 1 biegnie od godziny 8.00 pierwszego dnia po dniu ustawowo wolnym od pracy.

8. Po przyjeździe upoważnionych pracowników należy wykonać czynności sprawdzające w celu oceny powodów i skutków awarii. Po wykonaniu czynności sprawdzających należy przedstawić pisemne zestawienie ewentualnych stwierdzonych wad lub usterek oraz uzgodnić z Zamawiającym i właścicielem sposób ich usunięcia. Jeżeli usterki lub wady są objęte rękojmią lub gwarancją Wykonawca usuwa je  bez dodatkowych opłat i sporządzi protokół napraw podpisany przez Wykonawcę i zgłaszającego.

9. Stwierdzone podczas czynności sprawdzających wady i usterki objęte rękojmią lub gwarancją Wykonawca powinien na własny koszt usunąć zgodnie z zapisami karty gwarancyjnej lub przepisami kodeksu cywilnego – niezwłocznie, a jeżeli usunięcie niezwłoczne nie jest możliwe, nie później, niż w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu z  wykonania czynności sprawdzających, chyba, że wykaże, że usunięcie wad w tym terminie jest niemożliwe.

10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 9,  Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

11. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 10. Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.  

12. Niezależnie od zasad zgłaszania potrzeby czynności gwarancyjnych i serwisowych, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowej reakcji w sytuacji, gdy awaria instalacji jest poważna, przez co strony rozumieją awarię zagrażającą życiu, zdrowiu lub mieniu znacznej wartości. O potrzebie niezwłocznej reakcji mieszkaniec zawiadomi Wykonawcę w sposób wskazany w ust. 6 z podaniem przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie. 

13. Obowiązki Wykonawcy i uprawnienia mieszkańca i Zamawiającego wynikającego z niniejszego paragrafu obowiązują przez okres obowiązywania gwarancji, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

Pliki do pobrania:

Instrukcja łączenia z Internetem.pdf
Format: pdf, 629.95 kB
DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.